×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İş Akış Şemaları
İş Akış Şemaları

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

 1. Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

 1. İdare Bütçesinin Hazırlanması
 2. Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak
 3. Bütçe Revize İşlemleri
 4. İdarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek
 5. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak
 6. Ödenek Aktarma
 7. Ödenek Ekleme
 8. Likit Karşılığı Ödenek Kaydı
 9. Gelirli Ödenek Kaydı
 10. Gelir Fazlası Ödenek Kaydı
 11. Ödenek Serbest Bırakma
 12. Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme
 13. Bütçe İşleminin İptali
 14. Tenkis İşlemi
 15. Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak
 16. Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları
 17. Performans Programı Raporu(Tasarı)
 18. Performans Programı Raporu(Teklif)
 19. Performans Programı Raporu(Nihai)
 20. Performans Programı İzleme ve Değerlendirme
 21. Alanı ile İlgili Konularda Görüş Vermek

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

 1. Tetkik İşlemleri (Maaş-Ek Çalışma-Sosyal Haklar-Personel-Yolluk-Diğer Ödemeler)
 2. Ön Ödeme İşlemleri (Avans, Kredi ve Akreditif)
 3. Emanet Karakterli Ödemeler
 4. Alacak Takip İşlemleri
 5. Alacak Takip İşlemleri (Mecburi Hizmet Yükümlülüğünden Doğan Borçlar)
 6. 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kesilen Primlerin Ödenmesi (Beyana esas ve Hakedişlerden SGK Prim Kesintileri)
 7. Vergi Ödemeleri (Dönemsel)
 8. Vergi Ödemeleri (Hakedişlerden Mahsup)
 9. Proje İşlemleri
 10. Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri
 11. Aylık ve Yıllık Yayınlanan Tablolar
 12. Bütçe Emaneti İşlemleri
 13. Bütçe Gelir İşlemleri (Döviz Hesabı İşlemleri)
 14. Bütçe Gelir İşlemleri (Banka ve Gönderme Emri İşlemleri)
 15. Bütçe Gelir İşlemleri (Harcama Birimleri Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri)
 16. Bütçe Gelir İşlemleri (Teminat Mektubu İşlemleri)
 17. Taşınır Mal Yönetim İşlemleri
 18. Taşınamaz Mal Envanteri Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri
 19. Yevmiye İşlemleri
 20. Yıl Sonu İşlemleri
 21. Kesin Hesap İşlemleri
 22. Alanı ile İlgili Görüş vermek

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

 1. Doğrudan Temin %10 Limit Kontrolü
 2. Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri
 3. Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki
 4. Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki (ihale usulü)
 5. Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları
 6. Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri
 7. Yan Ödeme Vize Cetvelleri