×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Görev ve Sorumluluklar
Görev ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme birimlerinin yasal yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Özel bütçeli kuruluş olan üniversitelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

        Faaliyet Alanları ile Sunulan Hizmetler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı faaliyet alanlarını ana olarak Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans, Muhasebe ve Raporlama, İç Kontrol İle Ön Mali Kontrol ve Yönetim Sistemleri olarak sınıflandırabiliriz. Sunulan hizmetler ise aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir.

        Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu

Üniversitemiz stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Stratejik Planlama Şubesi tarafından yürütülür. Hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

        • İdare faaliyet raporunun hazırlanması

Üniversitemizin yıllık faaliyet raporu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, Üniversitemiz yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Başkanlığımıza gönderildikten sonra, Stratejik Planlama Şubesi tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu, kesin hesap verileri ve değerlendirme raporları çerçevesinde hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylandıktan sonra Sayıştay’a ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilir. Cumhurbaşkanlığı genel faaliyet raporunu düzenler, kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştay’a gönderir. Sayıştay Üniversitemiz yıllık faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını da dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür.

        • Bütçenin hazırlanması

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, Bütçe Performans şubesi tarafından Üniversitemizin harcama birimlerine gönderilir. Üniversitemiz stratejik planı ve genel politikaları ile harcama birimlerinin ihtiyaçları değerlendirilerek idarenin bütçe teklifi Bütçe ve Performans Şubesi tarafından hazırlanır. Üniversitemiz çok yıllı bütçe teklifi ile performans programı Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) üst yönetici sıfatı Rektörlük Makamı tarafından imzalanarak gönderilir. Üniversitemiz bütçe tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Üniversitemiz stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır.

        • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu

Üniversitemiz performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Bütçe Performans Şubesi tarafından yürütülür. Başkanlık koordinasyonunda, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici adına idare düzeyinde üniversitemiz performans programını hazırlanır. Başkanlık tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, 5018 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

        • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu

Üniversitemiz yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Bütçe Performans Şubesi tarafından yatırım projelerini uygulayacak ilgili birimlere gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak Başkanlığa gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak Üniversitemiz yatırım programı teklifi Bütçe Performans Şubesi tarafından hazırlanır. Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Üniversitemizin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır. Yatırım Programı uygulama yılında; Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödenekleri, cari yıla ait Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda belirtilen esaslar dâhilinde bütçe ödenekleri ile koordinasyonu sağlanır.

        • Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması

Üniversitemizin ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate alınarak Bütçe ve Performans Şubesi tarafından hazırlanır ve üst yönetici sıfatı ile Rektörlük Makamı tarafından onaylanır ve vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığına) gönderilir. Bütçe ödenekleri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır. Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması, vize edilmesi, uygulanması ve uygulamanın izlenmesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uyulur.

        • Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre Bütçe Performans Şubesi tarafından gerçekleştirilir, kayıtları elektronik ortamda tutulur, izlenir ve bütçe istatistiklerinde kullanılmak üzere dosyada muhafaza edilir. Bütçe kayıt ve işlemleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı veya yetki vereceği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve Üniversitemizin harcama birimlerine bildirilir.

        • Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi

Bütçe ödeneklerinin muhasebe yetkilisine gönderilmesi ödenek gönderme belgesi ile yapılır. Üniversitemize bağlı harcama birimlerinin bütçe ile verilen ödenekleri yılı merkezi yönetim bütçe kanununa, bütçe tertibine, ayrıntılı finansman programına, uygun olarak üçer aylık dönemler halinde Başkanlığın Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğünce düzenlenen ödenek gönderme belgelerine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilerek Muhasebe – Kesin Hesap Şube Müdürlüğünün kullanımında bulunan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Bütünleşik Kamu Mali Yönetim ve Bilişim Sistemine (BKMYBS) girişi yapılarak işlem tamamlanır.

        • Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları cari yılı izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmesine dair hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle; yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine göre Başkanlığa gönderir. Yatırım projelerinin uygulama ve gerçekleşme sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, Bütçe ve Performans Şubesi tarafından hazırlanır ve süresi içerisinde ilgili kurumlara gönderilir.

        • Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili

Üniversitemiz gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde bu gelir ve alacakların tahsil işlemleri, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü ile Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Üniversitemiz harcama birimlerinin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, gereğinin yapılması amacıyla ilgili harcama birimi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir.

        • Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

Üniversitemiz muhasebe hizmetleri Başkalığımız Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi tarafından ilgili mali mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

        • Bütçe kesin hesabının hazırlanması

Üniversitemiz Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Başkanlığımız Bütçe ve Performans Şubesi ile Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi tarafından ilgili mali mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

        • Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması

Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan veya tahsisli olan ya da kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin Taşınır Kesin Hesabı Cetveli, Taşınır Hesabı Cetveli ve Taşınmazlara İlişkin İcmal Cetvelleri düzenlenme görevi Başkanlığımıza bağlı Taşınır Konsolide Görevlisi tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği‖ ile Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmaktadır.

        • Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve mali tablo Başkanlığımızın Bütçe ve Performans Şubesi ile Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi tarafından raporlanmaktadır.

        • Mali istatistiklerin hazırlanması

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî istatistiklerinin hazırlanmasına dayanak teşkil eden Üniversitemize ait istatistikî bilgiler Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilir.

        • Mali iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi

Üniversitemizin diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, Başkanlık tarafından izlenir ve sonuçlandırılır. Bu konudaki yazışmalar Başkanlık tarafından yapılır.

        • Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

Üniversitemiz harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla görevli bulunan Başkanlık, bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde, oluşturur ve izler. Üniversitemiz harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Başkanlık tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Başkanlık tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir.

        • İç kontrol sistemi ve standartları

Başkanlık Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şubesi iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını Rektörlük Makamına sunar. Kanuna ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, Rektörlük Makamınca gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şubesi tarafından hazırlanır ve Rektörlük Makamının onayına sunulur.

        • Ön mali kontrol işlemleri

Üniversitemizde Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şubesi tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. Kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemleri harcama birimleri tarafından alınmaktadır. Üniversitemiz harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemleri kapsayan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik yürürlüktedir. Üniversitemiz Bakanlıkça yapılan düzenlemelere uygun olarak ön mali kontrol işlemlerini yürütmekte olup, Bakanlıkça belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına kontrol ettirilmesine yönelik Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi düzenlenerek uygulamaya konulmuştur.