×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Görev Dağılımı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV DAĞILIMI

MURAT KURT – DAİRE BAŞKANI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev alanına giren tüm işlerin yürütülmesini sağlamak,

2) Alt birimler arası koordinasyonu sağlamak,

3) Üniversitenin diğer birimleriyle koordinasyonu sağlamak,

4) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

5) Üst yönetim ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık yapmak,

SEKRETERLİK

1) Gelen giden evrak kayıt ve tasnifini yapmak,

2) Evrakların alt birimlere dağılımını yapmak,

3) Daire Başkanlığının yazışmalarını yapmak,

4) Daire Başkanının; birim personeli, dışardan gelen kişi, kurum personeli vs. ile telefon ve yüzyüze iletişimini sağlamak,

5) Ana baskı makinası kullanımı ve çıktı dağılımını yapmak,

6) Birim evrak arşivini düzenlemek,

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AYHAN TIRAŞ – ŞUBE MÜDÜRÜ – MUHASEBE YETKİLİSİ

1) Muhasebe Yetkilisi görevini yürütmek, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünü yönetmek, kendi personeli arasında görev dağılımını ve koordinasyonu sağlamak,

2) Üniversite özel bütçe muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

3) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

4) Harcama belgelerini teslim almak, 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kontrol etmek, eksiksiz olanların ödenmesini sağlamak, eksiği olanları ise ilgili harcama birimine iade ederek düzeltilmesini/tamamlanmasını sağlamak.

5) 102 Banka hesaplarının takibini ve mutabakatını sağlamak,

6) Proje (AB, TÜBİTAK, SAN-TEZ, FARABİ, MEVLANA, ERASMUS, … vb) ödemelerini ve avanslarını takip etmek ve muhasebe işlemlerini yürütmek,

7) Emanet karakterli hesapların takibini ve emanete alma ile emanetten iade/ödeme/irad kaydetme işlemlerini gerçekleştirmek, öğrenci harç iadelerini gerçekleştirmek,

8) Avans ve Kredi Hesaplarını düzenlemek ve süresi içerisinde iade ve/veya mahsup edilmeyen avans ve krediler için borç dosyası açılmasını takip etmek,

9) Kişi borçları dosyasının açılması ve takibini yapmak ve 140 hesaplarına ilişkin muhasebe kayıtlarını takip etmek,

10) KDV ve Muhtasar beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin yasal süresinde ödenmesi işlemlerini ve takibini yapmak, harcama birimleri tarafından verilen MUH-SGK beyannamelerinden tahakkuk eden vergilerin yasal süresi içerisinde ödenmesi işlemlerini ve takibini yapmak,

11) SGK kesintilerine (Kadrolu, sözleşmeli, geçici, kısmi zamanlı, işçi) ait tahakkukların yasal süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

12) Sendika kesintilerinin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

13) İcra kesintilerinin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

14) Vergi borcu ve SGK borcu kesintilerinin kesintinin yapıldığı gün gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

15) Kefalet kesintilerin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

16) İcra Takip Dosyalarını düzenlemek ve ilgili tahakkuk kayıtlarını takip etmek (948,949 Nolu Hesaplar),

17) Taahhüt dosyalarını açmak, taahhüt hesaplarını düzenli takip etmek ve düşümünü sağlamak,

18) İMİD veya diğer birimler tarafından yapılan kantin, kafeterya, ATM vb tüm taşınmaz kiralamalarının tahsilini takip etmek, süresinde yatırılmayanların kiracılarına gerekli tebligatı yapmak ve hukuk müşavirliğine intikal ettirmek,

19) Kiralara ait nazım hesapların kayıtlarını tutmak ve kontrolünü sağlamak (990-999 Hesapları),

20) Banka Ödeme Listelerini düzenlemek,

21) Harcama belgelerini ve yevmiyeleri dosyalamak, ilgili mevzuatı çerçevesinde denetime hazır bulundurmak ve muhafaza etmek,

22) Teminat mektupların kayıtlara alınması, iadesi ve süresi dolan teminat mektuplarının ilgili bankaya iadesine ait muhasebe işlemlerini yapmak, teminat mektuplarının sürelerinin takibini sağlamak,

23) Dönem sonu, dönem başı ve aylık olarak Sayıştay’a gönderilecek tabloları hazırlamak ve süresinde göndermek,

24) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak kamuoyuna açıklanması gereken mali tabloları aylık ve yıllık olarak Başkanlık web sitesinde yayınlanmasını sağlamak ve takip etmek,

25) Düzenli olarak mizan kontrolü yapmak,

26) Kesin Hesap cetvellerini Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü ile koordinasyon halinde hazırlamak, yasal süreleri içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek,

27) Yıl sonu muhasebe işlemlerini ve devir işlemlerini yapmak,

28) Görev alanına giren yazışmaları yapmak,

29) Başkanlığımızdan talep edilmesi durumunda; Üniversitenin diğer harcama birimleri tarafından yapılacak ihaleler için mali üye olarak ihalelere katılmak,

30) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek,


MUSTAFA AKANOĞLU – BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

(Bağlı Olduğu Şube Müdürü AYHAN TIRAŞ)

Daire Başkanının ve Muhasebe Yetkilisinin emir ve talimatları doğrultusunda aşağıdaki iş ve işlemleri hazırlamak, kontrol etmek, koordine etmek ve muhasebe yetkilisinin imzasına /onayına sunmak.

1) Üniversite özel bütçe muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

2) Muhasebe yetkilisi adına düzenli olarak mizan kontrolü yapmak,

3) Daire Başkanlığımız taşınır kayıt yetkilisi olarak taşınır işlemlerini yapmak,

4) Dayanıklı taşınırlar kayıttan düşme, devir, bağış işlemlerine ait muhasebe İşlemlerini düzenlemek,

5) Tüketim malzemesi dönem çıkışlarına ait muhasebe İşlemlerini düzenlemek,

6) Devir yapılan dayanıklı taşınırlara ait varsa amortisman devir işlemlerini düzenlemek,

7) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

8) Harcama belgelerini teslim almak, 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kontrol etmek, eksiksiz olanları paraflayarak ödenmek üzere muhasebe yetkilisine imzaya sunmak, hatalı / eksik olanları ise ilgili harcama birimine iade ederek düzeltilmesini/tamamlanmasını sağlamak.

9) 102 Banka hesaplarının takibini ve mutabakatını sağlamak,

10) Proje (BAP, AB, TÜBİTAK, SAN-TEZ, FARABİ, MEVLANA, ERASMUS, … vb) ödemelerini ve avanslarını takip etmek ve muhasebe işlemlerini yürütmek,

11) Emanet karakterli hesapların takibini ve emanete alma ile emanetten iade/ödeme/irad kaydetme işlemlerini gerçekleştirmek, öğrenci harç iadelerini gerçekleştirmek,

12) Avans ve Kredi Hesaplarını düzenlemek ve süresi içerisinde iade ve/veya mahsup edilmeyen avans ve krediler için borç dosyası açılmasını takip etmek,

13) Kişi borçları dosyasını açılması ve takibini yapmak ve 140 hesaplarına ilişkin muhasebe kayıtlarını takip etmek,

14) KDV ve Muhtasar beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin yasal süresinde ödenmesi işlemlerini ve takibini yapmak, harcama birimleri tarafından verilen MUH-SGK beyannamelerinden tahakkuk eden vergilerin yasal süresi içerisinde ödenmesi işlemlerini ve takibini yapmak,

15) SGK kesintilerine (Kadrolu, sözleşmeli, geçici, kısmi zamanlı, işçi) ait tahakkukların yasal süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

16) Sendika kesintilerinin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

17) İcra kesintilerinin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

18) Vergi borcu ve SGK borcu kesintilerinin kesintinin yapıldığı gün gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

19) Kefalet kesintilerin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

20) İcra Takip Dosyalarını düzenlemek ve ilgili tahakkuk kayıtlarını takip etmek (948, 949 No’lu Hesaplar),

21) Taahhüt dosyalarını açmak, taahhüt hesaplarını düzenli takip etmek ve düşümünü sağlamak,

22) İMİD veya diğer birimler tarafından yapılan kantin, kafeterya, ATM vb tüm taşınmaz kiralamalarının tahsilini takip etmek, süresinde yatırılmayanların kiracılarına gerekli tebligatı yapmak ve hukuk müşavirliğine intikal ettirmek,

23) Kiralara ait nazım hesapların kayıtlarını tutmak ve kontrolünü sağlamak (990-999 Hesapları),

24) Banka Ödeme Listelerini düzenlemek ve muhasebe yetkilisine imzaya sunmak,

25) Harcama belgelerini ve yevmiyeleri dosyalamak, ilgili mevzuatı çerçevesinde denetime hazır bulundurmak ve muhafaza etmek,

26) Teminat mektupların kayıtlara alınması, iadesi ve süresi dolan teminat mektuplarının ilgili bankaya iadesine ait muhasebe işlemlerini yapmak, teminat mektuplarının sürelerinin takibini sağlamak,

27) Dönem sonu, dönem başı ve aylık olarak Sayıştay’a gönderilecek tabloları hazırlamak ve süresinde göndermek,

28) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak kamuoyuna açıklanması gereken mali tabloları aylık ve yıllık olarak Başkanlık web sitesinde yayınlanmasını sağlamak ve takip etmek,

29) Üniversitenin mali tablolarını ve nakit akış tablosunu hazırlamak,

30) Kesin Hesap cetvellerini Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü ile koordinasyon halinde hazırlamak, yasal süreleri içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek,

31) Yıl sonu muhasebe işlemlerini ve devir işlemlerini yapmak,

32) Görev alanına giren yazışmaları yapmak,

33) Başkanlığımızdan talep edilmesi durumunda; Üniversitenin diğer harcama birimleri tarafından yapılacak ihaleler için mali üye olarak ihalelere katılmak,

34) Daire Başkanının ve Şube Müdürünün (Muhasebe Yetkilisi) vereceği diğer görevleri yerine getirmek,


MEHMET TÜRKOĞLU – BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

(Bağlı Olduğu Şube Müdürü AYHAN TIRAŞ)

Daire Başkanının ve Muhasebe Yetkilisinin emir ve talimatları doğrultusunda aşağıdaki iş ve işlemleri hazırlamak, kontrol etmek, koordine etmek ve muhasebe yetkilisinin imzasına /onayına sunmak.

1) Üniversite özel bütçe muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

2) Muhasebe yetkilisi adına düzenli olarak mizan kontrolü yapmak,

3) Daire Başkanlığımız taşınır kayıt yetkilisi olarak taşınır işlemlerini yapmak,

4) Dayanıklı taşınırlar kayıttan düşme, devir, bağış işlemlerine ait muhasebe İşlemlerini düzenlemek,

5) Tüketim malzemesi dönem çıkışlarına ait muhasebe İşlemlerini düzenlemek,

6) Devir yapılan dayanıklı taşınırlara ait varsa amortisman devir işlemlerini düzenlemek,

7) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

8) Harcama belgelerini teslim almak, 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kontrol etmek, eksiksiz olanları paraflayarak ödenmek üzere muhasebe yetkilisine imzaya sunmak, hatalı / eksik olanları ise ilgili harcama birimine iade ederek düzeltilmesini/tamamlanmasını sağlamak.

9) 102 Banka hesaplarının takibini ve mutabakatını sağlamak,

10) Proje (BAP, AB, TÜBİTAK, SAN-TEZ, FARABİ, MEVLANA, ERASMUS, … vb) ödemelerini ve avanslarını takip etmek ve muhasebe işlemlerini yürütmek,

11) Emanet karakterli hesapların takibini ve emanete alma ile emanetten iade/ödeme/irad kaydetme işlemlerini gerçekleştirmek, öğrenci harç iadelerini gerçekleştirmek,

12) Avans ve Kredi Hesaplarını düzenlemek ve süresi içerisinde iade ve/veya mahsup edilmeyen avans ve krediler için borç dosyası açılmasını takip etmek,

13) Kişi borçları dosyasını açılması ve takibini yapmak ve 140 hesaplarına ilişkin muhasebe kayıtlarını takip etmek,

14) KDV ve Muhtasar beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin yasal süresinde ödenmesi işlemlerini ve takibini yapmak, harcama birimleri tarafından verilen MUH-SGK beyannamelerinden tahakkuk eden vergilerin yasal süresi içerisinde ödenmesi işlemlerini ve takibini yapmak,

15) SGK kesintilerine (Kadrolu, sözleşmeli, geçici, kısmi zamanlı, işçi) ait tahakkukların yasal süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

16) Sendika kesintilerinin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

17) İcra kesintilerinin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

18) Vergi borcu ve SGK borcu kesintilerinin kesintinin yapıldığı gün gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

19) Kefalet kesintilerin süresinde gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

20) İcra Takip Dosyalarını düzenlemek ve ilgili tahakkuk kayıtlarını takip etmek (948, 949 No’lu Hesaplar),

21) Taahhüt dosyalarını açmak, taahhüt hesaplarını düzenli takip etmek ve düşümünü sağlamak,

22) İMİD veya diğer birimler tarafından yapılan kantin, kafeterya, ATM vb tüm taşınmaz kiralamalarının tahsilini takip etmek, süresinde yatırılmayanların kiracılarına gerekli tebligatı yapmak ve hukuk müşavirliğine intikal ettirmek,

23) Kiralara ait nazım hesapların kayıtlarını tutmak ve kontrolünü sağlamak (990-999 Hesapları),

24) Banka Ödeme Listelerini düzenlemek ve muhasebe yetkilisine imzaya sunmak,

25) Harcama belgelerini ve yevmiyeleri dosyalamak, ilgili mevzuatı çerçevesinde denetime hazır bulundurmak ve muhafaza etmek,

26) Teminat mektupların kayıtlara alınması, iadesi ve süresi dolan teminat mektuplarının ilgili bankaya iadesine ait muhasebe işlemlerini yapmak, teminat mektuplarının sürelerinin takibini sağlamak,

27) Dönem sonu, dönem başı ve aylık olarak Sayıştay’a gönderilecek tabloları hazırlamak ve süresinde göndermek,

28) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak kamuoyuna açıklanması gereken mali tabloları aylık ve yıllık olarak Başkanlık web sitesinde yayınlanmasını sağlamak ve takip etmek,

29) Üniversitenin mali tablolarını ve nakit akış tablosunu hazırlamak,

30) Kesin Hesap cetvellerini Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü ile koordinasyon halinde hazırlamak, yasal süreleri içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek,

31) Yıl sonu muhasebe işlemlerini ve devir işlemlerini yapmak,

32) Görev alanına giren yazışmaları yapmak,

33) Başkanlığımızdan talep edilmesi durumunda; Üniversitenin diğer harcama birimleri tarafından yapılacak ihaleler için mali üye olarak ihalelere katılmak,

34) Daire Başkanının ve Şube Müdürünün (Muhasebe Yetkilisi) vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NURAY TOPAKTAŞ – ŞUBE MÜDÜRÜ

1) Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünü yönetmek, kendi personeli arasında görev dağılımını ve koordinasyonu sağlamak,

2) Üniversitenin bütçesini hazırlamak,

3) Üniversitenin ayrıntılı finansman programını hazırlamak,

4) Üniversitenin bütçe işlemlerini bütçe kanunu ve bütçe talimatları doğrultusunda gerçekleştirmek ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

5) Üniversitenin harcama birimlerine ödenek gönderilmesini sağlamak,

6) Üniversite yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlanmasını sağlamak,

7) Üniversite bütçe uygulama sonuçlarını raporlanmasını sağlamak,

8) Üniversiteye ait bütçe gelir tahminlerini gerçekleştirmek amacıyla elde edilen gelirlerin takip işlemlerini yürütülmesini sağlamak,

9) Hazineden nakit talebi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

10) Uygun görülen ödenek taleplerinin işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi,

11) Yıllık performans programını Stratejik Planlama birimiyle ile koordineli şekilde hazırlamak,

12) Kesin Hesap cetvellerinin Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmasına destek vermek,

13) Başkanlığımızdan talep edilmesi durumunda; Üniversitenin diğer harcama birimleri tarafından yapılacak ihaleler için mali üye olarak ihalelere katılmak,

14) Daire Başkanlığımız taşınır kontrol yetkilisi görevini yürütmek,

15) Görev alanına giren konularda üniversitemiz birimlerine danışmanlık yapmak,

16) Görev alanına giren yazışmaları yapmak,

17) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,


TAHA YASİN DEMİRCİ – MEMUR
(Bağlı Olduğu Şube Müdürü NURAY TOPAKTAŞ)

Daire Başkanının ve Şube Müdürünün emir ve talimatları doğrultusunda aşağıdaki iş ve işlemleri hazırlamak, kontrol etmek, koordine etmek ve şube müdürünün imzasına/onayına sunmak.

1) Üniversitenin bütçesini hazırlamak,

2) Üniversitenin ayrıntılı finansman programını hazırlamak,

3) Üniversitenin bütçe işlemlerini bütçe kanunu ve bütçe talimatları doğrultusunda gerçekleştirmek ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

4) Üniversitenin harcama birimlerine ödenek gönderilmesini sağlamak,

5) Üniversite yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlanmasını sağlamak,

6) Üniversite bütçe uygulama sonuçlarını raporlanmasını sağlamak,

7) Üniversiteye ait bütçe gelir tahminlerini gerçekleştirmek amacıyla elde edilen gelirlerin takip işlemlerini yürütülmesini sağlamak,

8) Hazineden nakit talebi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

9) Uygun görülen ödenek taleplerinin işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi,

10) Yıllık performans programını Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde hazırlamak,

11) Kesin Hesap cetvellerinin Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmasına destek vermek,

12) Başkanlığımızdan talep edilmesi durumunda; Üniversitenin diğer harcama birimleri tarafından yapılacak ihaleler için mali üye olarak ihalelere katılmak,

13) Başkanlık web sitesinin kontrolü ve güncellenmesi işlemlerini takip etmek,

14) Başkanlık kurumsal elektronik posta adresini kontrol ve takip etmek,

15) Başkanlık bilgi işlem ve bilgisayar, tasarım hizmetlerini yerine getirmek,

16) Görev alanına giren yazışmaları yapmak,

17) Daire Başkanının ve Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,


ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HALUK YETER – ŞUBE MÜDÜRÜ

1) Üniversitenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, veriler toplamak, tasnif etmek, raporlamak,

2) Üniversitenin “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”nı hazırlamak,

3) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasını takip etmek, aksaklıkları
belirlemek, raporlamak, gerekli hallerde güncellemek,

4) Mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihale dosyalarının ön mali kontrolünü yapmak,

5) Kadro dağılım cetvellerinin ve memurlara ödenecek zam ve tazminatların ön mali kontrolünü ve vize işlemini yapmak,

6) Üniversitenin Taşınır Konsolide Görevlisi olarak taşınır yıl sonu hesaplarını derlemek, düzenlemek ve raporlamak, kesin hesaba dahil edilecek hale getirmek,

7) Başkanlığımızdan talep edilmesi durumunda; Üniversitenin diğer harcama birimleri tarafından yapılacak ihaleler için mali üye olarak ihalelere katılmak,

8) Kendi görevleri uhdesinde devam etmek üzere arda kalan zamanlarda muhasebe yetkilisi ile koordineli bir şekilde birimlerden gelen harcama belgelerini teslim almak, 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kontrol etmek, eksiksiz olanları ödenmek üzere muhasebe yetkilisine teslim etmek, hatalı / eksik olanları ise ilgili harcama birimine iade ederek düzeltilmesini/tamamlanmasını sağlamak,

9) Kendi görevleri uhdesinde devam etmek üzere arda kalan zamanlarda muhasebe yetkilisine yardımcı olmak için muhasebe işlemlerini yapmak, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak,

10) Daire başkanlığımızca yapılacak olan personel giderleri, yolluk ödemeleri, mal ve hizmet alımlarında başkanlığımız “gerçekleştirme görevlisi” görevini yürütmek ve satın alma sürecinde yer alacak personelleri görevlendirmek,

11) Başkanlığımız arşiv sorumluluğunu yürütmek,

12) Görev alanına giren yazışmaları yapmak,

13) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,


STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PINAR TUĞBA DEĞİRMENCİOĞLU – MEMUR
(Bağlı Olduğu Şube Müdürü HALUK YETER)

Daire Başkanının ve Şube Müdürünün emir ve talimatları doğrultusunda aşağıdaki iş ve işlemleri hazırlamak, kontrol etmek, koordine etmek ve şube müdürünün/daire başkanının imzasına/onayına sunmak.

1) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak,

2) Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık
hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

3) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarını koordine ve konsolide etmek,

4) Stratejik planlamaya ilişkin sekreterya hizmetlerini ve diğer destek hizmetlerini yürütmek,

5) Birim faaliyet raporlarını konsolide ederek “İdare Faaliyet Raporu”nu hazırlamak,

6) Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

7) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

8) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

9) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını, fırsat ve tehditlerini tespit etmek,

10) Planlamayla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

11) Üniversite faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

12) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği engelleyen tehditlere karşı üst yönetime sunmak üzere tedbirler üretmek,

13) Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

14) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

15) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,

16) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,

17) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

18) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,

19) “Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü”nce hazırlanan yıllık performans programının verilerinin derlenmesine destek vermek, sonuçlarının konsolide edilmesi ve raporlanmasını sağlamak,

20) Üniversitemiz “Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak,

21) Üniversitemiz kalite komisyonu ve kalite işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,

22) Görev alanına giren yazışmaları yapmak,

23) Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,