×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kurum Stratejik Planları
KURUM STRATEJİK PLANLARI


NOT: 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 21’inci maddesinin (f) bendinde yer alan “İzleme ve değerlendirme sonuçlarına faaliyet raporlarında yer verilir” hükmü ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 26/01/2022 tarihinde yayımlanan “Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin İdare Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında yer alan “Stratejik plan değerlendirme raporu ayrı bir rapor olarak hazırlanmaz” hükmü uyarınca Stratejik Plan Değerlendirme Raporları ayrı bir rapor olarak hazırlanmamakta, stratejik plan izleme ve değerlendirme sonuçlarına Üniversitemizin İdare Faaliyet Raporlarında yer verilmektedir.